Aktualności

Sesja inauguracyjna Rady Miasta Dynów IX kadencji

Sesja inauguracyjna Rady Miasta Dynów IX kadencji

Uroczyste rozpoczęcie pracy władz samorządowych IX kadencji miało miejsce 7 maja 2024 r.

Do czasu wyboru przewodniczącego obrady prowadził Pan Józef Mikoś. Nowo wybrani radni odebrali zaświadczenia o wyborach do Rady Miasta Dynów z rąk Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Pana Mariana Trybalskiego oraz złożyli uroczyste ślubowanie:

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

każdy z radnych mógł  dodatkowo wypowiedzieć formułę: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Skład obecnej Rady Miasta Dynów kadencji 2024-2029:  

 1. BECHTA Marian
 2. GRZEŚKÓW Maciej
 3. JURAS Tomasz
 4. KRUPA Piotr
 5. MARSZAŁEK Anna
 6. MIKOŚ Józef
 7. MRYCZKO Roman
 8. PAWŁOWSKI Paweł
 9. RADOSZ Paweł
 10. ROGUT Krzysztof
 11. SIRY Marek
 12. TEPLICKI Andrzej
 13. WOLAŃSKI Jan
 14. ZIĘZIO Michał

Kolejnym punktem porządku obrad był wybór Przewodniczącego Rady Miasta Dynów. W wyniku tajnego głosowania został wybrany Pan Roman Mryczko otrzymując 13 głosów. Dokonano również wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Dynów. W wyniku tajnego głosowania został nim Pan Józef Mikoś otrzymując 11 głosów.

Ponieważ Pan Zygmunt Frańczak został wybrany Burmistrzem Miasta Dynów, 15-ty mandat radnego, który otrzymał Pan Zygmunt Frańczak wygasł na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie  z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Następnie, Pan Zygmunt Frańczak wypowiadając rotę ślubowania:

„Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”. „Tak mi dopomóż Bóg”.

rozpoczął nową kadencję Burmistrza Miasta Dynów.

W swoim przemówieniu nowo zaprzysiężony Burmistrz podziękował Mieszkańcom za złożone w wyborach w jego kierunku zaufanie.  


Szanowni Państwo

Praca dla naszego miasta to zaszczyt, a zarazem wielka odpowiedzialność, obarczona ryzykiem trudnych decyzji. Ciężar tej funkcji polega na wypracowaniu kompromisu z myślą o rozwoju Dynowa i zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb przy skromnych środkach finansowych. Każde wybory niosą ze sobą nowe nadzieje i oczekiwania. Razem z wybraną Radą Miasta rozpoczynamy ważną i odpowiedzialną pracę dla dobra całej miejskiej wspólnoty.

Gratuluję Pani i Panom Radnym wyboru. Bardzo serdecznie dziękuję Przewodniczącemu Miejskiej Komisji Wyborczej Panu Marianowi Trybalskiemu, oraz Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Marii Radoń i wszystkim Państwu, którzy pracowali w Miejskiej i Obwodowych Komisjach Wyborczych.

Do wyborów kandydowałem z Komitetu Wyborczego Wyborców ,,Nasze Miejsce-Dynów”. Chcę bardzo serdecznie podziękować pełnomocnikowi Komitetu Panu Adamowi Wandasowi. Dziękuję wszystkim pełnomocnikom Komitetów Wyborczych, wszystkim kandydatom, którzy zgodzili się poddać ocenie wyborców.

Chcę serdecznie podziękować tym, którzy na mnie oddali swój głos, a także tym, którzy dokonali innego wyboru, bo taka jest istota samorządności.

Dziękuję Koleżankom i Kolegom z Komitetu Wyborczego Wyborców ,,Nasze Miejsce-Dynów”, którzy kandydowali do Rady. To Wasze ogromne wsparcie i zaangażowanie w okresie przedwyborczym, rzetelne przedstawianie mieszkańcom programu dla Dynowa na kolejną kadencję spowodowało, że wynik wyborów pozwala mi dziś złożyć ślubowanie.

Dziękuję Wszystkim, którzy oddali głos na kandydatów na Radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców ,,Nasze Miejsce-Dynów”.   Dziękuję Wszystkim Państwu, którzy poszli do głosowania.                                                                                        

Dziękuję również Pracownikom Urzędu Miasta na czele z Sekretarzem  Panem  Wojciechem Barańskim za sprawne, rzetelne i uczciwe przeprowadzenie wyborów.

Jestem przekonany, że współpraca z nowo wybraną Radą Miasta będzie dobrze służyć mieszkańcom Dynowa.

W swej pracy, a właściwie służbie dla Dynowa liczę na współpracę ze Wszystkimi, którym pomyślność mieszkańców leży na sercu. Będę się starał, aby Urząd był przyjazny mieszkańcom. Liczę na współpracę z Gminą Dynów, Powiatem Rzeszowskim i Urzędem Marszałkowskim.


Szanowni Państwo!

Przed nami kolejne plany i wyzwania, polegające na kontynuowaniu rozpoczętych ważnych dla miasta inwestycji, takich jak:

przebudowa i remonty dróg i chodników,  wykonanie dokumentacji projektowych oraz nowe zadania do których między innymi zaliczę:

 • Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Grunwaldzkiej (pomimo zaprojektowanej pływalni odkrytej, będę czynił starania o budowę pływalni krytej z zapleczem);
 • Budowa Centrum Kultury wraz z salą widowiskową przy ulicy Ks.J. Ożoga;
 • Poprawa zasobów mieszkaniowych - budowa bloku wielorodzinnego, remont mieszkań komunalnych;
 • II etap przebudowy stadionu miejskiego i modernizacja boisk sportowych;
 • Budowa nowego i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i boiska „Orlik";
 • Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w obrębie rzeki San;
 • Budowa nowych i rozbudowa istniejących placów zabaw, w tym przy ul. Bartkówka;
 • Kontynuacja programu nauki pływania dla dzieci;
 • Budowa skateparku i strzelnicy sportowej;
 • Rozbudowa infrastruktury drogowej, budowa nowych parkingów, w tym przy ul. Bartkówka, poprawa nawierzchni dróg i chodników;
 • Kontynuacja regulacji prawnych dróg na terenie Miasta;
 • Budowa ścieżek pieszo - rowerowych;
 • Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego
 • z uwzględnieniem obszarów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną;
 • Modernizacja cmentarza komunalnego;
 • Podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza - między innymi realizacja programu "Czyste powietrze".
 • tworzenie dobrych warunków rozwoju dla przedsiębiorców.

Mam świadomość, że wiele jest jeszcze braków i niezaspokojonych potrzeb. Jestem przekonany, że podstawą rozwoju Dynowa jest systematyczność, wytrwałość, odpowiedzialność, współpraca i ciężka praca.
Kończąc, zapewniam, że postaram się godnie reprezentować Miasto, nie zawieść Państwa oczekiwań, działając najlepiej jak potrafię, dla dobra Mieszkańców. Jestem przekonany, że warto służyć Dynowowi.

Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynów