Aktualności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynów – etap IV

W dniu 05.08.2015 r. w Rzeszowie Gmina Miejska Dynów podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynów – etap IV” z zakresu „Gospodarowania odpadami innymi niż komunalne – usuwanie odpadów zawierających azbest”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynów – etap IV” zrealizowane przez Gminę Miejską Dynów obejmowało prace związane z demontażem, transportem oraz utylizacją wyrobów zawierających azbest zposesji, które zostały zgłoszone w ramach prowadzonych przez Urząd Miejski konsultacji z mieszkańcami.
Na podstawie złożonych wniosków oszacowano, że w ramach zadania usuniętych zostanie 29,88Mg (ton) wyrobów zawierających azbest tj. 4,2 Mg odpadów pochodzących ze zdemontowanych pokryć dachowych oraz25,68 Mg odpadów zebranych z miejscach czasowego składowania.
Wykonawcą niniejszego zadania została Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o. z Tarnowa.
Koszt całkowity zadania wyniósł 10 865,66zł, w tym dotacja ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie – 2 711,80 zł i NFOŚiGW – 3 874,00 zł.Wkład własny Gminy Miejskiej Dynów to kwota 4 279,86 zł.

Termin zakończenia:
- rzeczowego zadania zgodnie z Umową z WFOŚiGW w Rzeszowie – 02.10.2015r.