Aktualności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynów w roku 2019 – informacja

W dniu 04.09.2019 r. w Rzeszowie Gmina Miejska Dynów podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Dynów” realizowanego w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Zadanie  pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Dynów” zrealizowane przez Gminę Miejską Dynów obejmowało prace związane z odbiorem, transportem oraz utylizacją wyrobów zawierających azbest z posesji, które zostały zgłoszone w ramach prowadzonych przez Urząd Miejski konsultacji z mieszkańcami. Oszacowano, że w ramach zadania usuniętych zostanie z miejsc ich czasowego składowania 37,02 Mg (ton) wyrobów zawierających azbest.

Wykonawcą niniejszego zadania została Firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

Koszt całkowity zadania wyniósł 13 593,74 zł, w tym dotacja ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie – 4 655,00 zł i NFOŚiGW – 6 650,00 zł. Wkład własny Gminy Miejskiej Dynów to kwota 2 288,74 zł.

Termin zakończenia:
- rzeczowego i finansowego zadania zgodnie z Umową z WFOŚiGW w Rzeszowie – 25.10.2019 r.