Aktualności

VI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.

Zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się VI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.       

Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na V sesji RM.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynów  na lata 2019-2029.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
10. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie za 2018 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie za 2018 rok.
12. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie za 2018 rok.
13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Dynów za rok 2018 z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.   

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów