Aktualności

Wsparcie za straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody  uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o udzielenie pomocy do dnia 30 czerwca br.
Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.
Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Zasady przyznawania pomocy
Szkody muszą :
- dotyczyć wystąpienia suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
- wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych  nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.