Aktualności

Wstępny projekt programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

RM.8141.4.2018

Dynów, dnia 27.08.2018 r.

Organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Dynów

Uprzejmie informuję, że przygotowany został wstępny projekt programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, zgodnie z art. 5 i 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku z powyższym w załączeniu przedkładam do konsultacji ww. projekt programu, w celu składania uwag i opinii organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego na terenie miasta Dynów. Po uwzględnieniu wszelkich opinii program współpracy zostanie przyjęty uchwałą przez Radę Miasta Dynów.

Wszelkie uwagi i opinie dotyczące programu proszę składać w formie pisemnej do dnia 10 września 2018 roku w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dynowie, pokój nr 10 w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

Burmistrz Miasta
Zygmunt Frańczak