Aktualności

X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023

Zawiadamiam, że w dniu 27 września 2019 roku (piątek) o godz. 1300 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się X sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. 
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na VIII i IX nadzwyczajnej sesji RM.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
6. Stan i funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych na terenie miasta za ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową:
a) Informacja Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie o funkcjonowaniu Zespołu Ratownictwa Medycznego w Dynowie,
b) Informacja Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie o funkcjonowaniu Przychodni Rejonowej  i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dynowie,
c) Informacja Kierownika Centrum Medycznego DYNMED w Dynowie o funkcjonowaniu  Przychodni,
d) Informacja Kierownika Domu Pogodnej Starości w Dynowie o ochronie zdrowia mieszkańców i funkcjonowaniu Domu,
e) Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Dynów,
f) Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Dynowie o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Dynów,
g) Informacja Burmistrza Miasta na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Dynów.
7. Informacja Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za I półrocze 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Dynów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2019 terenu położonego przy ul. Polnej w Dynowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/59/19  Rady Miasta Dynów z dnia   27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Miejską Dynów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020- 2023.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.   

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko


 

Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów