Aktualności

XI sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018

XI sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018

Zawiadamiam, że w dniu 29 października 2015 roku (czwartek) o godz.14:00 w  sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie przy ul. Rynek 2 odbędzie się XI sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.    

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad X sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na X sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Działania opiekuńczo wychowawcze, zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Dynów za rok szkolny 2014/2015.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Dynów do złożenia wniosku na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 108014R ul. Słowackiego w Dynowie,w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” oraz zabezpieczeniu środków własnych na ten cel w budżecie Miasta Dynów na 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Dynów na 2016 rok.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2014 rok.
 13. Informacja Burmistrza Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2014 rok.
 14. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
mgr Ewa Hadam