Aktualności

XI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023

Zawiadamiam, że w dniu 30 października 2019 roku (środa) o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na X sesji RM.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
6. Działania opiekuńczo-wychowawcze, zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży, prowadzone w 2018 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynów  na lata 2019-2029.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/259/18 Rady Miasta Dynów z dnia 17 października 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Dynowie prowadzonym przez Gminę Miejską Dynów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.
12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Dynów za rok szkolny  2018/2019.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko


 

 

Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów