Aktualności

XIV sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018
- Zaproszenie

Zawiadamiam, że w dniu 8 stycznia 2016 roku (piątek) o godz.14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XIV sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XIII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XIII sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Dynów na 2016 rok:
  1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu,
  3) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Miasta,
  4) przedstawienie przez Burmistrza ewentualnego stanowiska w sprawie wniosków Komisji Rady Miasta,
  5) dyskusja nad projektem budżetu,
  6) głosowanie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dynów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu na realizację zadania publicznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej RM na 2016 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju  Gospodarczego, Budżetu i Finansów RM na 2016 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych RM na 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Dynów na 2016 rok.
 14. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Ewa Hadam