Aktualności

XL sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 1600 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XL sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta Dynów.
 4. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miejskiej Dynów za 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Dynów.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Dynów za 2021 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tego tytułu:
 • przedstawienie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2021 rok oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok,
 • przedstawienie Uchwały Nr 13/12/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Dynów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,
 • przedstawienie Uchwały Nr 8/22 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów z dnia 02 czerwca 2022 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Dynów,
 • przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Dynów za 2021 rok,
 • dyskusja nad zaprezentowanymi materiałami,
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2021 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Dynów absolutorium z tytułuwykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2021 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynówna lata 2022-2032.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2021 przy ul. 1 Maja w Dynowie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/259/18 Rady Miasta Dynów z dnia 17 października 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Dynowie prowadzonym przez Gminę Miejską Dynów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Dynowa”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego na lata 2022-2030".
 8. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 rok wraz z rekomendacjami na 2022 rok.
 9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Dynów z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.
 10. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Dynów z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku.
 11. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Dynów z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Dynów za 2021 rok.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
    Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów