Aktualności

XLI sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018

Zawiadamiam, że w dniu 5 września 2018 roku (środa) o godz. 1330 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XLI  sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z przebiegu obrad: XXXIX i XL sesji Rady Miasta Dynów.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XXXIX i XL sesji Rady Miasta Dynów.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Stan i funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych na terenie miasta za ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową:
  1) Informacja Dyrektora WSPR w Rzeszowie o funkcjonowaniu Zespołu Ratownictwa Medycznego w Dynowie,
  2) Informacja Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie o funkcjonowaniu Przychodni Rejonowej  i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dynowie,
  3) Informacja Kierownika Centrum Medycznego DYNMED w Dynowie o funkcjonowaniu  Przychodni,
  4) Informacja o ochronie zdrowia mieszkańców Domu Pogodnej Starości w Dynowie –   funkcjonowanie Domu,
  5) Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Dynów,
  6) Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Dynowie o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Dynów,
  7) Informacja Burmistrza Miasta na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Dynów, zabezpieczanej przez jednostki OSP.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XXXVII/233/18 Rady Miasta Dynów z dnia 1 marca 2018 r. dotyczącej podziału Gminy Miejskiej Dynów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego, zamkniętego obwodu głosowania w  wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21 października 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Dynów.
 13. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Ewa Hadam