Aktualności

XLIX Sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018 – 2023

Zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 1530 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie, ul. Rynek 2 odbędzie się XLIX  Sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018 – 2023

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta Dynów.
 4. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2023-2032.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Miejskiej Dynów nadwyżki środków obrotowych za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów” w 2023 roku.
 9. Podjęcie uchwaływ sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” – LIFE  PODKARPACKIE.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Dynów na lata 2020-2022.
 12. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Dynów z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok
 13. Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2022 roku.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
    Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów