Aktualności

XLVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.

Zawiadamiam, że w dniu 20 lutego 2023 roku (poniedziałek) o godz. 1600 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XLVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta Dynów.
 4. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/234/22 Rady Miasta Dynów z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXI/146/20 Rady Miasta Dynów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dynów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Dynów będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów na 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów na 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Dynów na 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Dynów na 2023 rok.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
    Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów