Aktualności

XV sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.

Zawiadamiam, że w dniu 24 lutego 2016 roku (środa) o godz.14: 00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XV sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.        

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XIV sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XIV sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dynowie krótkoterminowego zasiłku kasowego.  
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Dynów.
 10. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Dynów z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku i z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Dynów w 2015 roku. 
 11.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta Dynów z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.  
 12. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Ewa Hadam


Najbliższe posiedzenia Komisji Rady Miasta Dynowa: (www.bip.dynow.pl zakładka> Rada Miasta)