Aktualności

XVIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023

Zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz. 1300 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XVIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.

Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta Dynów.
4. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miejskiej Dynów za 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Dynów.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Dynów za 2019 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tego tytułu:
a) przedstawienie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok,
b) przedstawienie Uchwały Nr 13/20/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Dynów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok,
c) przedstawienie  Uchwały Nr 3/20 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Miasta Dynów za 2019 rok,
d) przedstawienie Uchwały Nr 4/20 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Dynów,
e) przedstawienie Uchwały Nr 13/19/2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Dynów za 2019 rok,
f) dyskusja nad zaprezentowanymi materiałami,
g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2019 rok,
h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Dynów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Dynów.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.   

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów