Aktualności

XXI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023

Zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2020 roku (czwartek) o godz. 1300 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.
 

Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2019 terenu położonego przy ul. Polnej w Dynowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego oraz radnych Rady Miasta Dynów.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów