Aktualności

XXII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.

Zawiadamiam, że w dniu 22 grudnia 2020 roku (wtorek) o godz. 1500 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.
 

Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych  zamieszkałych na terenie Miasta Dynów pn.” Dynowska Karta Dużej Rodziny”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Dynów o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019 rok.
11. Informacja Burmistrza Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019 rok.
12. Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Miasta Dynów za 2020 rok.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.
14.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Dynów
mgr Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów