Aktualności

XXV sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018

Zawiadamiam, że w dniu 28 lutego 2017 roku (wtorek) o godz.1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXV sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.

Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXIV sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XXIV sesji RM.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Miejskiej Dynów środków finansowych Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dynowie, wynikających z rozliczeń podatku od towarów i usług.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Dynów do realizacji projektu w partnerstwie z Gminą Dubiecko, Gminą Krzywcza oraz Gminą Bircza.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2017-2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
12. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Dynów z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku i z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Dynów w 2016 roku.
14. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Dynów z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.
15. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
 mgr Ewa Hadam

Zobacz także: