Aktualności

XXV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023

Zawiadamiam, że w dniu 14 kwietnia 2021 roku (środa) o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta Dynów.
 4. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2021-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów” w 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego.
 10. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie za 2020 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.
 11. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Dynów z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
            mgr Roman Mryczko


 

Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów