Aktualności

XXVII sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.

Zawiadamiam, że w dniu 28 marca 2017 roku (wtorek) o godz.1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXVII sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.       

Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z przebiegu obrad XXV i XXVI sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XXV i XXVI sesji RM.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Dynów a Gminą Dynów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków przez mieszkańców miejscowości Harta, położonej na terenie Gminy Dynów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Dynów na lata 2017 – 2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów” w 2017 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Miejskiego w Dynowie i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dynowie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów potwierdzających te kryteria.
12. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Dynów na lata 2014-2016- za 2016 rok.  
13. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Ewa Hadam