Aktualności

XXVIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 1700 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.       

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta Dynów.
 4. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miejskiej Dynów za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Dynów.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Dynów za 2020 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tego tytułu:
 • a) przedstawienie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok,
 • b) przedstawienie Uchwały Nr 13/36/2021 z dnia 01 czerwca 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Dynów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok,
 • c) przedstawienie  Uchwały Nr 5/21 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Miasta Dynów za 2020 rok,
 • d) przedstawienie Uchwały Nr 6/21 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Dynów,
 • e) przedstawienie Uchwały Nr 13/42/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Dynów za 2020 rok,
 • f) dyskusja nad zaprezentowanymi materiałami,
 • g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2020 rok,
 • h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Dynów absolutorium z tytułu   wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2020 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie przy ul. Bartkówka wraz z budową przejścia pod dnem rzeki San kanałem sanitarnym i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków o instalacje fotowoltaiczną”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynówna lata 2021-2029.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
 mgr Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów