Aktualności

XXXII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w dniu 5 listopada 2021 roku (piątek) o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXXII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.       

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta Dynów.
 4. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za I półrocze 2021 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2021-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/ 143/16 Rady Miasta Dynów z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 11. Informacja Burmistrza Miasta o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Dynów za rok szkolny 2020/2021.
 12. Informacja Burmistrza Miasta o oświadczeniach majątkowych złożonych w 2021 roku przez Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, kierownikówgminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników upoważnianych do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Miasta.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów