Aktualności

XXXIX sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018

Zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2018 roku (wtorek) o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXXIX sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018. 
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Dynów.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XXXVIII sesji Rady Miasta Dynów.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Dynów za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tego tytułu:
1) przedstawienie rocznego sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok,
2) przedstawienie Uchwały Nr 11/20/2018 z dnia 15 maja 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Dynów z wykonania budżetu za 2017 rok,
3) przedstawienie  Uchwały Nr 7/18 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Miasta Dynów za 2017 rok,
4) przedstawienie Uchwały Nr 8/18 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Dynów,
5) przedstawienie Uchwały 11/14/2018 z dnia 25 maja 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Dynów za 2017 rok,
6) dyskusja nad zaprezentowanymi materiałami,
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2017 rok,
8) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2018-2028.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej Dynów do organu regulacyjnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/193/13 Rady Miasta w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Dynów oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć.
13. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie za rok 2017.
14. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla miasta Dynów wraz z rekomendacjami na rok 2018.
15. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
mgr Ewa Hadam