Aktualności

XXXVIII sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018

Zawiadamiam, że w dniu 18 kwietnia 2018 roku (środa) o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXXVIII  sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXXVII sesji Rady Miasta Dynów.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XXXVII sesji Rady Miasta Dynów.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze położonym w Dynowie w rejonie ul. 1 Maja.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia I zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej oraz ul. Strażackiej w Dynowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Dynowie.
11. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Dynów za rok 2017 z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.
12. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Dynów na lata 2017-2019.
13. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
14. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie za 2017 rok.
15. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie za 2017 rok.
16. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie za rok 2017.
17. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Ewa Hadam