Aktualności

Zakup wozu strażackiego wraz z wyposażeniem montowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie (ul. Szkolna)

Zakup wozu strażackiego wraz z wyposażeniem montowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie (ul. Szkolna)” dofinansowany ze środków UE

Gmina Miejska Dynów w dniu 19 kwietnia 2019 r. w odpowiedzi na ogłoszony nabór w ramach Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego  Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Zakup wozu strażackiego wraz z wyposażeniem montowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie (ul. Szkolna)”.

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę techniczną, formalną i merytoryczną  i został wybrany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
17 grudnia 2019 r. Burmistrz Miasta Dynów – Zygmunt Frańczak, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Renaty Potocznej podpisali umowę o dofinansowanie niniejszego projektu.

Przedmiotem projektu jest zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem standardowym do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii, z napędem 4x2, czterodrzwiową przeszkloną kabiną z zabudową o konstrukcji szkieletowej. Samochód wyposażony będzie m. in. w wyciągarkę, hak holowniczy, wysokociśnieniowy agregat gaśniczy wodno-pianowy, teleskopowy maszt oświetleniowy.

Wartość projektu ogółem: 307 349,20 zł
Wydatki kwalifikowane: 295 049,20 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 249 995,17 (84,73 %)
Wkład własny wraz z kosztami niekwalifikowanymi : 57 354,03 zł

Planowany termin zakończenia realizacji  projektu: 2020 r.
Cele ogólne projektu to: poprawa poziomu bezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Dynów pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych i poprawa warunków życia mieszkańców.
Celem bezpośrednim jest poprawa stanu przygotowania miasta Dynów do podejmowania działań ratowniczychw sytuacjach zagrożeń wynikających ze zmian klimatu oraz katastroftechnicznych i komunikacyjnych.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.