Budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie przy ul. Bartkówka ...

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie przy ul. Bartkówka wraz z budową przejścia pod dnem rzeki San kanałem sanitarnym i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków o instalację fotowoltaiczną”

W odpowiedzi na ogłoszony nabór w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w dniu 14.11.2017 r. Gmina Miejska Dynów złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie przy ul. Bartkówka wraz z budową przejścia pod dnem rzeki San kanałem sanitarnym i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków o instalację fotowoltaiczną”.

Projekt przeszedł pozytywnie wszystkie wymagane oceny: techniczną, formalną i merytoryczną, jednak ze względu na brak środków finansowych został pierwotnie umieszczony na liście rezerwowej wniosków do dofinansowania. W wyniku oszczędności poprzetargowych i zwiększenia środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska w ramach RPO WP został wybrany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W  dniu 25 marca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Dynowie podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w/w projektu.

Kwota pozyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 9 112 605 zł.

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie przy ul. Bartkówka wraz z budową przejścia pod dnem rzeki San kanałem sanitarnym i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków o instalację fotowoltaiczną.
Realizacja inwestycji obejmuje:

Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Bartkówka w Dynowie

Zakres przedmiotowego zadania obejmuje:

 1. Budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz rurociągów tłocz­nych kanalizacji, polegającej na:
  - wykonaniu wykopów wraz z ich zabezpieczeniem i odwodnieniem,
  - wykonaniu podsypki,
  - wykonaniu kanałów sanitarnych głównych z rur PVC-U o średnicach Ø200mm i Ø160mm,
  - wykonaniu kanałów tłocznych z rur PEHD o średnicy Ø90 i Ø63,
  - wykonaniu zasypki piaskowej,
  - zasypaniu wykopów,
  - wykonaniu studzienek rewizyjnych,
  - włączeniu kanału do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
  - wykonaniu skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą.
 2. Budowę przepompowni ścieków sanitarnych (4 szt.):
  - na działce nr 804 - obręb Bartkówka,
  - na działce nr 3668/1 - obręb Bartkówka,
  - na działce nr 3672 - obręb Bartkówka,
  - na działce nr 925 - obręb Bartkówka – zakres już zrealizowany

W ramach przedmiotowego projektu wybudowano przejście pod dnem rzeki San kanałem sanitarnym (504 m kanalizacji tłocznej), 167 m kanalizacji grawitacyjnej  i przepompownię ścieków na działce nr 925.
Do wybudowania planowane są 3 przepompownie ścieków i kanalizacja sanitarna o długości 9,8 km zgodnie z dokumentacją techniczną.

Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie o odnawialne źródła energii - instalacja fotowoltaiczna

Zadanie obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 36,9 kWp na terenie oczyszczalni ścieków w Dynowie.
W zakres zadania wchodzi:

 • montaż konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne,
 • montaż monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych o mocy 300Wp,
 • montaż rozdzielnic DC,
 • montaż falownika,
 • montaż rozdzielnicy AC,
 • montaż połączeń kablowych DC i AC,
 • wykonanie pomiarów elektrycznych,,
 • konfiguracje i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej.

Długość kanalizacji  do wybudowania: 9,8 km (przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami)
Długość przyłączy do wybudowania: 781 m
Długość kanalizacji sanitarnej wybudowanej: 0,671 km

Wartość projektu ogółem: 15 019 564,21 zł
Wydatki kwalifikowane: 10 720 712,29 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 9 112 605,44 zł (85 % wydatków kwalifikowanych)
Wkład własny wraz z kosztami niekwalifikowanymi : 5 906 958,77 zł

Ostateczna wartość projektu i dofinansowania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: I kw. 2023 r.
Cele ogólne projektu to: poprawa jakości życia mieszkańców Dynowa, wzrost atrakcyjności obszaru dla inwestycji gospodarczych, ograniczenie zanieczyszczenie środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem rzeki San.
Celem bezpośrednim jest wzrost liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków w Aglomeracji Dynów.

 

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”