Opracowanie i przyjęcie do realizacji LPR


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Projekt pn. „Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023”

W dniu 6 czerwca 2017 r. Burmistrz MiastaDynów Zygmunt Frańczak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Renaty Potocznejpodpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023” (LPR).

Głównym celem projektu opracowania programu rewitalizacji jest potrzeba wyprowadzenia ze stanu kryzysowego niektórych części Dynowa. Rewitalizacja jest procesem prowadzonym w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, prowadzonym na podstawie programu rewitalizacji.
Za przygotowanie Programu odpowiada Gmina Miejska Dynów, jednak bardzo pożądany przy jego tworzeniu jest udział innych podmiotów, organizacji i instytucji.

W ramach projektu przeprowadzone zostały konsultacje społeczne / warsztaty diagnostyczno-projektowe z udziałem  różnych podmiotów, które zostały poprzedzone diagnozą ilościową obszaru przewidzianego do rewitalizacji, opracowaniem obiektywnych kryteriów wyboru obszaru, hierarchii potrzeb  i dalej projektów rewitalizacyjnych, jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju miasta.

W ramach prac nad LPR we wszystkich etapach tj. diagnozowania, programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji zostały zastosowane działania aktywizujące i zachęcające do udziału  mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz innych interesariuszy. Został zapewniony realny wpływ na kształt tworzonego programu rewitalizacji na kilka sposobów. Planowane do wykorzystania partycypacyjne metody konsultacji, stosowane na każdym kluczowym etapie prac nad programem były następujące:

  • warsztaty diagnostyczno-projektowe i spotkania konsultacyjne służące poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz zapewnieniu spójności planowanych działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami. Zostały zidentyfikowane potrzeby i problemy mieszkańców, sformułowano cele i projekty rewitalizacyjne, poddano konsultacji obszary rewitalizacji oraz cele i priorytety programu wraz z projektami;
  • zbieranie uwag i propozycji w postaci papierowej i elektronicznej oraz podczas spotkań konsultacyjnych.

W ramach prac nad programem został wyznaczony obszar rewitalizacji na terenie miasta. przeprowadzono konsultacje społeczne odnośnie jego granic i potencjalnych projektów zaproponowanych przez Gminę Miejska Dynów, które mogły by zostać zrealizowane w ramach rewitalizacji na wskazanym obszarze.
Realizacja projektów zgłoszonych do LPR – czy to zgłoszonych przez Gminę Miejską Dynów czy inne podmioty, będzie możliwa po uzyskaniu dofinansowania ze środków UE. Wnioskodawcy, którzy zgłoszą swoje projekty do LPR, mogą złożyć, po ogłoszeniu naboru przez Urząd Marszałkowski, swój projekt do konkursu. Po uzyskaniu pozytywnych ocen (technicznej, formalnej i merytorycznej) projekt zostaje wybrany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania.
Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie projektu jest umieszczenie go w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Dynów.
Opracowanie LPR jest zatem niezbędne, aby gmina oraz inne podmioty działające na jej terenie mogły ubiegać się o fundusze unijne i krajowe na realizację zgłoszonych projektów rewitalizacyjnych.

Opracowanie programu rewitalizacji pozwoli Gminie na podjęcie długofalowych działań, zmierzających do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców, zapobieganie dalszej degradacji obszarów, znajdujących się w stanie kryzysowym, jak również umożliwi Gminie ubieganie się o środki finansowe przewidziane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


Tablica pamiątkowa projektu