Deklaracje, stawki

KOMUNIKAT
Burmistrza Miasta Dynowa
w sprawie wysokości stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019r.

Burmistrz Miasta Dynowa informuje, że od 1 stycznia 2019 r. ulegają zmianie miesięczne stawki opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Na podstawie Uchwały Nr II/12/18 Rady Miasta Dynów z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki takiej opłaty od 1 stycznia 2019 r. stawki opłat wynoszą odpowiednio:

  • jeśli właściciel nieruchomości prowadzi selektywną zbiórkę odpadów komunalnych – ponosi opłatę w wysokości:16,00 zł od osoby miesięcznie,
  •  jeśli właściciel nieruchomości nie prowadzi segregacji i oddaje wszystkie śmieci jako zmieszane – ponosi opłatę w wysokości: 25,00 zł od osoby miesięcznie.

Zgodnie z treścią przepisów ustawy, właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Burmistrz Miasta Dynowa


Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Miejskiej Dynów MA OBOWIĄZEK złożenia DEKLARACJI, która będzie podstawą wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Miejskim w Dynowie (pok. nr 4, parter) oraz udostępnione na stronie internetowej www.dynow.pl.

Nazwa formularza - deklaracji Wzór do pobrania (PDF)
Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokument (*pdf)
Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokument word (*docx)

Zgodnie z ustawą przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany (dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowej).

Opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych w GMINIE MIEJSKIEJ DYNÓW jest naliczana od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiedniej stawki opłaty przyjętej Uchwałą Rady Miasta Dynów