Stawki, deklaracje

KOMUNIKAT
Burmistrza Miasta Dynowa
w sprawie wysokości stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020r.

Burmistrz Miasta Dynowa informuje, że od 1 stycznia 2020 r. ulegają zmianie miesięczne stawki opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Na podstawie Uchwały Nr XIII/88/19 Rady Miasta Dynów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz ustalenie stawki takiej opłaty,  stawki opłat wynoszą odpowiednio:

  • stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi: 27,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
  • stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi: 54,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
  • Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych w wysokości 1,00 zł na miesiąc od mieszkańca.

Zgodnie z treścią przepisów ustawy, właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Burmistrz Miasta Dynowa