Stawki, deklaracje

Informacja dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 roku nie uległy zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym w mocy utrzymana została Uchwała Nr XIII/88/19 Rady Miasta Dynów z  dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz ustalenia takiej opłaty.

Niniejszą uchwałą wprowadzono dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Dynów stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 27,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
  2. stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 54,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej dana nieruchomość
  3. zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł na miesiąc od mieszkańca.

Warunkiem otrzymania w/w zwolnienia jest posiadanie przydomowego kompostownika  (szczegółowe regulacje dot. kompostownika znajdują się w § 36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) oraz złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości który złożył w/w informację nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne, lub uniemożliwia burmistrzowi (upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym) wówczas w drodze decyzji stwierdza się utratę prawa do zwolnienia.
Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z utrzymaniem obowiązującej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są wysyłane nowe zawiadomienia o wysokości opłaty, gdyż obowiązują zawiadomienia doręczone na początku 2020 roku. Przypominamy, że zgodnie z art. 6m. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439) zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w  wysokości wskazanej w zawiadomieniu należy uiszczać miesięcznie bez wezwania, z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, w którym istnieje obowiązek ponoszenia opłaty.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Dynowie lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Dynów
na konto PKO Bank Polski Spółka Akcyjna 32 1020 4391 0000 6102 0194 2432.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców, którzy wrócili z zagranicy, akademików, internatów, delegacji, itp. a przebywają (zamieszkują) na terenie Gminy Miejskiej Dynów do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ) natomiast w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art.  6 m ust. 2)

Burmistrz Miasta Dynów


 

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Miejskiej Dynów MA OBOWIĄZEK złożenia DEKLARACJI, która będzie podstawą wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Miejskim w Dynowie (pok. nr 4, parter) oraz udostępnione na stronie internetowej www.dynow.pl.

Nazwa formularza - deklaracji Wzór do pobrania (PDF)
Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokument (*pdf)
Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokument word (*docx)

Zgodnie z ustawą przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany (dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowej).

Opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych w GMINIE MIEJSKIEJ DYNÓW jest naliczana od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiedniej stawki opłaty przyjętej Uchwałą Rady Miasta Dynów