Stawki, deklaracje

KOMUNIKAT
Burmistrza Miasta Dynowa
w sprawie wysokości stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020r.

Burmistrz Miasta Dynowa informuje, że od 1 stycznia 2020 r. ulegają zmianie miesięczne stawki opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Na podstawie Uchwały Nr XIII/88/19 Rady Miasta Dynów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz ustalenie stawki takiej opłaty,  stawki opłat wynoszą odpowiednio:

  • stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi: 27,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
  • stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi: 54,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
  • Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych w wysokości 1,00 zł na miesiąc od mieszkańca.

Zgodnie z treścią przepisów ustawy, właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Burmistrz Miasta Dynowa


Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Miejskiej Dynów MA OBOWIĄZEK złożenia DEKLARACJI, która będzie podstawą wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Miejskim w Dynowie (pok. nr 4, parter) oraz udostępnione na stronie internetowej www.dynow.pl.

Nazwa formularza - deklaracji Wzór do pobrania (PDF)
Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokument (*pdf)
Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokument word (*docx)

Zgodnie z ustawą przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany (dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowej).

Opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych w GMINIE MIEJSKIEJ DYNÓW jest naliczana od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiedniej stawki opłaty przyjętej Uchwałą Rady Miasta Dynów