Informacje i sprawozdania

Informacja Gminy Miejskiej Dynów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015r.

INFORMACJA
GMINY MIEJSKIEJ DYNÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI za 2015 r.:

Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016, poz. 250) informuję o:

 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:
  Gospodarka Komunalna Błażowej Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa
 2. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady    komunalne od właścicieli   nieruchomości   Gminy   Miejskiej   Dynów,    zmieszanych    odpadów komunalnych   odpadów   zielonych   oraz  pozostałości   z   sortowania   odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
  P.H.P.U. „ZAGRODA" Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 38 B, 38-100 Strzyżów
 3. Poziomy odzysku osiągnięte w 2015 roku:
  Korzystając z danych przekazanych w sprawozdaniach półrocznych przez przedsiębiorców oraz stosownych rozporządzeń obliczono wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.
  Poniżej wskazano poziomy osiągnięte w 2015 r. przez Gminę Miejską Dynów
  -  ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 1,52 %
  -  recyklingu,   przygotowania   do   ponownego   użycia   następujących   frakcji   odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 39,0 %
  -  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 %
 4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
  a) Prowadzący Międzygminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Dynów:
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie, ul. Rynek 13, 36-065 Dynów
  b) Adres Międzygminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: MPSZOK przy ul. Wuśki 126, 36-065 Dynów
  Międzygminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest w każdą drugą i ostatnią sobotę każdego miesiąca w godzinach 9.00 do 14.00.
  c)  Punkty zbierania przeterminowanych leków:
  - Apteka „GALENA" ul. Handlowa 4, 36-065 Dynów
  - Apteka „Pod Zegarem" ul. Kazimierza Wielkiego 1/3, 36-065 Dynów.
 5. Zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
  Informujemy, iż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddać w sklepie przy zakupie nowego sprzętu lub w trakcie organizowanej obwoźnej zbiórki lub przekazać indywidualnie do Międzygminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Burmistrz Miasta Dynów,
Zygmunt Frańczak