Program współpracy z NGO

Program współpracy Miasta Dynowa z organizacjami pozarządowym na 2023 rok.

Roczny program współpracy Miasta Dynowa z organizacjami pozarządowymi to najważniejszy dokument określający współpracę władz samorządowych z III sektorem. W Programie określone są m.in priorytetowe zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym, a także wszystkie narzędzia współpracy (zarówno finansowej jak i pozafinansowej) pomiędzy Miastem a NGO.

Program uchwalany jest corocznie na mocy Art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wyznacza on kierunki współpracy w ważnych dziedzinach, takich jak np. ochrona zdrowia, sport, przeciwdziałanie uzależnieniom i wypoczynek dzieci i młodzieży. Określa nie tylko cele współpracy, ale także priorytety, konkretne zadania oraz formy i tryby ich realizacji.

Współpraca pomiędzy miastem a organizacjami pozarządowymi może mieć formę finansową jak i pozafinansową. Współpraca finansowa odbywa się poprzez zlecanie zadań publicznych wskazanych w programie współpracy. Wszelkie zadania publiczne wskazane w dokumencie są planem na rok kolejny. Realizacja zaplanowanych zadań jest jednak ściśle związana z ich ujęciem w budżecie Miasta Dynowa na rok kolejny.

Do współpracy pozafinansowej zaliczyć możemy m.in. wzajemne informowanie się o prowadzonych działaniach, pomoc w przygotowaniu ofert do zadań publicznych organizowanych przez miasto, udostępnianie sal na potrzeby organizacji pozarządowych, czy współpraca w ramach zespołów opiniująco-doradczych oraz wiele innych działań.

Program współpracy podlega corocznym konsultacjom. Wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe mogą przesyłać swoje uwagi do treści dokumentu. Chodzi o to, by program odpowiadał zarówno na potrzeby urzędników, jak i organizacji pozarządowych.

Program ma charakter otwarty. Zakłada możliwość uwzględnienia nowych form współpracy i doskonalenia tych, które już zostały określone. Swoje propozycje można nadsyłać na adres lub korespondencyjnie na adres: Urzędu Miejskiego w Dynowie, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów.