Aktualności

Dynów ma nową Strategię Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026

Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 stanowi istotny dokument planowania rozwoju lokalnego określający kluczowe kierunki rozwoju Miasta Dynów.
Celem Strategii jest określenie najważniejszych kierunków rozwojowych, wskazanie wizji, celów strategicznych i operacyjnych, zadań strategicznych oraz sposobów ich realizacji przez Gminę Miejską Dynów w najbliższych latach.

Stanowi również niezbędny dokument w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020 UE, bowiem nabory wniosków o dofinansowanie projektów ze środków unijnych określają wymogi w zakresie przedłożenia zgodności projektu z dokumentem strategicznym Gminy.

 Strategia składa się z czterech części:

 • I: Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy (ilościowa)
 • II: Diagnoza jakościowa sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy
 • III: Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026
 • IV: Wdrożenie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026

W pierwszej części przedstawione zostały ogólne informacje o gminie, z wykorzystaniem danych statystycznych – tzw. analiza ilościowa.
W drugiej części zaprezentowano wyniki warsztatów diagnostyczno-projektowych: zidentyfikowane problemy we wszystkich sferach życia Gminy oraz analizę SWOT – tzw. analiza jakościowa.
Trzecia część to również wynik warsztatów diagnostyczno-projektowych, podczas których sformułowano misję Gminy, cele strategiczne, cele operacyjne oraz zadania realizacyjne.
W czwartej części zapisano zasady zarządzania strategią i monitorowania jej wdrażania.

Prace nad opracowaniem Strategii były prowadzone z udziałem mieszkańców, w drodze konsultacji społecznych.
 

Założenia dotyczące dokumentu strategii:

 • Perspektywa planowania: 2026 rok.
 • Strategia opracowana została z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej.
 • Decyzje zawarte w strategii rozwoju będą służyły mieszkańcom Gminy.
 • Strategia będzie najogólniejszym dokumentem planistycznym Gminy i tym samym wraz ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będzie nadrzędna w stosunku do pozostałych dokumentów przyjętych przez władze Gminy.
 • Strategia jest spójna z zamierzeniami zewnętrznych dokumentów planistycznych.
 • Zadaniem strategii jest ułatwienie władzom samorządowym utrzymania głównych, długookresowych celów rozwoju Gminy.
 • Realizacją strategii będą kierowały władze wykonawcze gminy.

W III części strategii zapisano misję Gminy stanowiącą najogólniejszy cel Gminy zakładany do osiągnięcia w przyszłości do 2026 roku.

Misja: Miasto Dynów to atrakcyjne miejsce do zamieszkania, pracy, wypoczynku
i inwestowania, czyste i zadbane, z bogatą ofertą edukacyjną, rekreacyjno-sportową, turystyczną oraz kulturalną, gwarantujące swoim mieszkańcom wygodę i wysoki komfort życia, ceniące swoją tożsamość. To miasto bogate aktywnością i kreatywnością swoich mieszkańców.