Aktualności

Informacja dotycząca projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii

Burmistrz Miasta Dynów  informuje, iż została zakończona ocena złożonych wnioskówo dofinansowanie w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w ramach osi priorytetowej III Czysta Energia działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020.

W wyniku tej oceny projekt złożony przez Gminę Dubiecko w partnerstwie z sąsiednimi gminami pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” uzyskał pozytywna ocenę otrzymując 62,50 pkt. i został umieszczony na 21 miejscu listy rezerwowej a tym samym na chwilę obecną nie uzyskał dofinansowania.

Powyższe wynika z limitu dostępnych środków w działaniu 3.1 Rozwój OZE. Ewentualny wybór naszego projektu do dofinansowania związany jest z pojawieniem się wolnych środków finansowych w budżecie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W związku z tym Zarząd Województwa wystąpił z inicjatywą przesunięcia środków w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia poprzez m.in. zwiększenie alokacji w Działaniu 3.1 Rozwój OZE o ok. 180 mln zł.

Kwestia ta została już uzgodniona z Ministerstwem Rozwoju i wstępnie skonsultowana z Komisją Europejską, jednakże konieczne jest w tym przypadku uzyskanie formalnej zgody ze strony Komisji Europejskiej w procedurze renegocjacji całego Programu, która jest niestety złożona proceduralnie i długotrwała. Może to nastąpić w 2018 r. jak również w 2019 r. Decyzję o wyborze projektów z listy rezerwowej podejmie Zarząd Województwa Podkarpackiego w drodze uchwały zgodnie z kolejnością wniosków na tej liście.

Mając na uwadze powyższe, otrzymanie dofinansowania nie jest jeszcze przesądzone i może nastąpić w terminie późniejszym.

Poniżej link do strony www z informacją o wynikach naboru 3.1 Rozwój OZE projekty parasolowe:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1250-3-1-rozwoj-oze-projekty-parasolowe-nabor-nr-rppk-03-01-00-iz-00-18-001-16

 

Z poważaniem
Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynów