Aktualności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynów w roku 2017 - informacja

W dniu 03.07.2017 r. w Rzeszowie Gmina Miejska Dynów podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynów w roku 2017” w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Zadanie  pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynów w roku 2017” zrealizowane przez Gminę Miejską Dynów obejmowało prace związane z demontażem, transportem oraz utylizacją wyrobów zawierających azbest z posesji, które zostały zgłoszone w ramach prowadzonych przez Urząd Miejski konsultacji z mieszkańcami. Na podstawie złożonych wniosków oszacowano, że w ramach zadania usuniętych zostanie 23,00 Mg (ton) wyrobów zawierających azbest tj. 9,05 Mg odpadów pochodzących ze zdemontowanych pokryć dachowych oraz 13,95 Mg odpadów zebranych z miejsc ich czasowego składowania.

Wykonawcą niniejszego zadania została Firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

Koszt całkowity zadania wyniósł 8 940,51 zł, w tym dotacja ze środków WFOŚiGW
w Rzeszowie – 1 918,84 zł i NFOŚiGW – 2 741,20 zł. Wkład własny Gminy Miejskiej Dynów to kwota 4 280,47 zł.

Termin zakończenia:
rzeczowego zadania zgodnie z Umową z WFOŚiGW w Rzeszowie – 20.09.2017 r.