Aktualności

XXIX sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.

Zawiadamiam, że w dniu 13 czerwca 2017 roku (wtorek) o godz.1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXIX sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.       

Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z przebiegu obrad XXVII i XXVIII sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XXVII i XXVIII sesji RM.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2017 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Dynów za 2016 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tego tytułu:
1) przedstawienie rocznego sprawozdania Burmistrza Miasta  z wykonania budżetu za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok,
2) przedstawienie Uchwały Nr 13/19/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku Składu orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o rocznym sprawozdaniu Burmistrza Miasta Dynowa z wykonania budżetu za 2016 rok,
3) przedstawienie  Uchwały Nr 5/17 Komisji Rewizyjnej RM Dynów z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Miasta Dynów za 2016 rok,
4) przedstawienie Uchwały Nr 6/17 Komisji Rewizyjnej RM Dynów z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Dynów,
5) przedstawienie Uchwały Nr 13/5/2017 z dnia 16 maja 2017 roku Składu orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej RM Dynów o udzielenie Burmistrzowi Miasta Dynów absolutorium za 2016 rok,
6) dyskusja nad zaprezentowanymi materiałami,
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2016 rok,
8) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026.
10. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie za 2016 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie za 2016 rok.
12. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie za 2016 rok.
13. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok dla miasta Dynów wraz z rekomendacjami  na 2017 rok
14. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
15. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
mgr Ewa Hadam