Aktualności

XXX  sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018

Zawiadamiam, że w dniu 12 lipca 2017 roku (środa) o godz.1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXX  sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Dynów.
 3. Ślubowanie Radnego.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXIX sesji Rady Miasta.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XXIX sesji RM.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 8. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy na zadanie pn. ,,Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno-komunikacyjne”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Dynów w roku 2017.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie, ul. Szkolna 11.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Dynów i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/14 Rady Miasta Dynów z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/14 Rady Miasta Dynów z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów.
 17. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Ewa Hadam