Aktualności

XXXIV sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.

Zawiadamiam, że w dniu 11 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 1500 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXXIV sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.

Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z przebiegu obrad XXXII i  XXXIII sesji Rady Miasta Dynów.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XXXII sesji Rady Miasta Dynów.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Miejską Dynów zadania z zakresu pomocy społecznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych wyłącznie dla zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2017 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/110/16 Rady Miasta Dynowa z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Dynów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenie stawki takiej opłaty.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt. „Przedszkole Miejskie w Dynowie miejscem wszechstronnego rozwoju” nr projektu: RPPK.09.01.00-18-0016/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Dynów.
17. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
mgr Ewa Hadam

 

Zobacz także: