Aktualności

XXXVI sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018

Zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXXVI  sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.
 

Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z przebiegu obrad XXXIV i XXXV sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XXXIV i XXXV sesji RM.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Dynów na 2018 rok:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu,
3) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Miasta,
4) przedstawienie przez Burmistrza ewentualnego stanowiska w sprawie wniosków Komisji Rady Miasta,
5) dyskusja nad projektem budżetu,
6) głosowanie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2018 -2028.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu na realizację zadania publicznego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej RM na 2018 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów RM na 2018 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych RM na 2018 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Dynów na 2018 rok.
17. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Ewa Hadam