Aktualności

XXXVII  sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.

Zawiadamiam, że w dniu 1 marca 2018 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXXVII  sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXXVI sesji Rady Miasta Dynów.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XXXVI sesji Rady Miasta Dynów.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2018-2028.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dynowie krótkoterminowego zasiłku kasowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów” w 2018 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miejskiej Dynów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
14. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Dynów z realizacji: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku i  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Dynów w 2017 roku.
15. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Ewa Hadam