Aktualności

Zaproszenie do zgłaszania projektów do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

Zaproszenie do zgłaszania projektów do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.

Za przygotowanie Programu odpowiada Gmina Miejska Dynów, jednak bardzo pożądany przy jego tworzeniu jest udział innych podmiotów, organizacji i instytucji.

Dlatego też Burmistrz Miasta Dynów serdecznie zaprasza do zgłaszania projektów rewitalizacyjnych, które  zamierzają Państwo realizować na obszarach wyznaczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023 i które wpisują się w logikę działań opisanych powyżej. Zgłaszane projekty powinny dotyczyć zwłaszcza projektów inwestycyjnych o wartości powyżej 500 000,00 PLN:

 1. przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu, w celu przywrócenia i/lub nadania nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych lub rekreacyjnych:
  a) budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia funkcjonalnie związanego z budynkiem,
  b) zdegradowanych budynków (w tym poprzemysłowych, pokolejowych) wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia funkcjonalnie związanego z budynkiem,
  c) obszaru przestrzeni publicznej,
 2. robót restauratorskich i konserwatorskich budynków znajdujących się w rejestrze zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej wraz
  z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z budynkiem,

oraz projektów nieinwestycyjnych (tzw. miękkich) obejmujących takie przedsięwzięcia jak szkolenia, kursy, inne edukacyjne, współpraca partnerska, imprezy i wydarzenia kulturalne itp. o charakterze społecznym.

Wnioskodawcami mogą być m.in.:

 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (organizacje pozarządowe, zrzeszenia branżowe itp.),
 • jednostki naukowe, szkoły wyższe,
 • instytucje kultury,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • spółdzielnie / wspólnoty mieszkaniowe,
 • przedsiębiorstwa komunalne / Skarbu Państwa.

Dotychczas w ramach prac nad programem został wyznaczony obszar rewitalizacji na terenie miasta. Wszystkie zgłoszone projekty muszą mieścić się na wyznaczonym obszarze. Poniżej prezentujemy wyznaczony na terenie Gminy Miejskiej Dynów obszar zdegradowany/rewitalizowany.

Opracowanie Programu jest niezbędne, aby gmina oraz inne podmioty działające na jej terenie mogły ubiegać się o fundusze unijne i krajowe na realizację zgłoszonych projektów rewitalizacyjnych.
W związku z powyższym informujemy Państwa o możliwości składania propozycji projektów do ujęcia ich w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023.
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie projektów w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na Formularzu – Karta Przedsięwzięcia Rewitalizacyjnego.

Wypełniony formularz można złożyć osobiście w sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Dynowie lub wysłać na adres Urzędu Miejskiego w Dynowie (ul. ul. Rynek 2, 36-065 Dynów) z dopiskiem „Zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego” lub elektronicznie na adres  z dopiskiem: „Zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego” najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2017 roku. Formularze przesłane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Baran-Michalak pod nr telefonu: 16/ 65 21 093 wew. 30