Budowa obwodnicy Miasta

Informacja Burmistrza Miasta Dynów dotycząca postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia odszkodowań za prawo własności...

Dynów, dnia 2019-12-23

RIRP-DR.7013.01.2019

Mieszkańcy Miasta Dynów
Właściciele gruntów zajętych pod budowę obwodnicy Dynowa

 

Dot.  Postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia odszkodowań za prawo własności zajętych gruntów na cele realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska pomiędzy km 186+825 i km 190+921 (długość 3,958 km) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”.

Burmistrz Miasta Dynów informuje mieszkańców oraz właścicieli gruntów zajętych pod budowę obwodnicy Dynowa o toczącym się postępowaniu odwoławczym, dotyczącym wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak N-VIII.7820.1.52.2018 z dnia 17.05.2019 r., obejmującej budowę obwodnicy miasta Dynów.

Biorąc powyższe pod uwagę informuję, że wypłata odszkodowań za zajęte grunty nastąpi w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez w/w decyzję waloru ostateczności.

Równocześnie informuję, że istnieje możliwość otrzymania przez właściciela nieruchomości zaliczki w wysokości 70 % odszkodowania ustalonego przez organ ustalający wysokość odszkodowania. Jednakże wypłata w/w zaliczki następuje tylko i wyłącznie na pisemny wniosek osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania, kierowany do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, 35 – 105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19 a. Wypłata następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Jednocześnie informuję, że w przypadku gdy decyzja o zezwoleniu realizacji inwestycji drogowej zostałaby zmieniona, uchylona w całości lub w części dotyczącej tej osoby albo stwierdzono jej nieważność, osoba której wypłacono zaliczkę lub jej spadkobiercy są zobowiązani do zwrotu otrzymanej zaliczki po jej waloryzacji na dzień zwrotu.


Informacja dotycząca przeprowadzonych głosowań mających na celu uzyskanie stanowiska mieszkańców miasta, dotyczącego realizacji budowy obwodnicy miasta Dynów w rekomendowanym wariancie WW2, na który została uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z otrzymanym pismem znak DT.I.8010.89.4.2015.UP-Ś z dnia 25.01.2016 r., w sprawie odpowiedzi Marszała Województwa Podkarpackiego na protest części mieszkańców miasta Dynów przeciwko budowie obwodnicy Dynowa w wariancie WW2, Burmistrz Miasta Dynów w dniach 14.02.2016 r., 21.02.2016 r., 28.02.2016 r. 06.03.2016 r. przeprowadził spotkania z mieszkańcami wszystkich czterech osiedli, stanowiących obręb całej Gminy Miejskiej Dynów.

Na powyższych spotkaniach Burmistrz Miasta Dynów przedstawił przybyłym mieszkańcom historię przebiegu dotychczasowych prac projektowych dla budowy przedmiotowej obwodnicy, przedstawił prezentację multimedialną przebiegu trasy wszystkich trzech wariantach obwodnicy (WW1, WW2, WZ) oraz omówił analizę wielokryterialną, na podstawie której dokonano wyboru wariantu WW2 jako rekomendowanego.

Zwieńczeniem każdego ze spotkań było przeprowadzenie głosowania mającego na celu uzyskanie stanowiska mieszkańców miasta, dotyczącego realizacji budowy obwodnicy miasta Dynów w rekomendowanym wariancie WW2, na który została uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Rezultatem przeprowadzonych głosowań jest fakt, że 85,76 % przybyłych mieszkańców miasta odpowiedziało „TAK” na zadane pytanie: „Czy jesteś za budową obwodnicy miasta Dynowa w wariancie WW2 – zgodnie z wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”. Przeciwko budowie obwodnicy w wariancie WW2 głosowało 12,12 % mieszkańców, a pozostałe 2,12 % wstrzymało się od głosu.

Zbiorcza tabela - wyniki głosowania mającego na celu uzyskanie stanowiska mieszkańców miasta Dynowa, dotyczącego realizacji budowy obwodnicy miasta Dynów w rekomendowanym wariancie WW2, na który została uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Data spotkania.

Numer osiedla.

Liczba mieszkańców przybyłych na spotkanie danego osiedla.

Liczba mieszkańców biorących udział w głosowaniu.

Liczba mieszkańców, którzy głosowali za budową obwodnicy w wariancie WW2.

Liczba mieszkańców, którzy głosowali przeciwko budowie obwodnicy w wariancie WW2.

Liczba mieszkańców, którzy się wstrzymali od głosowania.

14.02.2016 r.

II (część południowa miasta)

77

72

61

11

0

21.02.2016 r.

I (centrum miasta)

100

94

78

14

2

28.02.2016 r.

III (część północna miasta)

111

109

92

13

4

06.03.2016 r.

IV (ul. Bartkówka)

55

55

52

2

1

Podsumowanie

343

330

283

40

7