Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej e2

Projekt: „Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej – etap II
i modernizacja miejskiej stacji uzdatniania wody w Dynowie”

W dniu 19 lipca 2018 r. Gmina Miejska Dynów w odpowiedzi na ogłoszony nabór w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie  4.3.2 Zaopatrzenie w wodę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej – etap II i modernizacja miejskiej stacji uzdatniania wody w Dynowie”

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę techniczną, formalną i merytoryczną  i został wybrany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

28 lutego 2020 r. Burmistrz Miasta Dynów – Zygmunt Frańczak, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Renaty Potocznej podpisali umowę o dofinansowanie niniejszego projektu.

Projekt obejmuje zadania związane z budową podstawowej infrastruktury zaopatrzenia w wodę, które w dokumentach planistycznych Miasta zostały określone, jako zadania o najwyższym priorytecie oraz wymagające podjęcia zdecydowanych działań. Przedmiotem projektu jest rozbudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej – etap II i modernizacja miejskiej Stacji Uzdatniania Wody w Dynowie poprzez jej doposażenie. Planowana do wykonania inwestycja polegać będzie na rozbudowie istniejących na terenie miasta Dynów sieci wodociągowych magistralnych oraz sieci wybudowanej w ramach pierwszego etapu rozbudowy. Projektowane sieci zasilane będą z istniejących na terenie miasta Dynów magistrali wodociągowych oraz sieci rozdzielczych wykonanych w ramach etapu I. Rozbudowa będzie realizowana w 3 rejonach miasta. W ramach projektu powstanie sieć wodociągowa o długości 8,748 km. W ramach przedmiotowego projektu powstanie infrastruktura wodociągowa, która zapewni dostęp do wysokiej jakości wody pitnej 339 mieszkańcom Dynowa – Rejon I, II, III. Rejon I obejmuje ulice: Strażacką, Zieloną, Wąską, Piłsudskiego od nr 1 strona prawa do skrzyżowania z ul. Wąską, rejon II – obejmuje osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Polna – Stawiska (ulice: Polna, Stawiska, Bławatkowa, Słoneczna, Ogrodowa) oraz zabudowania przy ul. Grunwaldzkiej, ul. Błonie, rejon III – ul. ks. Józefa  Ożoga oraz osiedle domów jednorodzinnych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego (ulice: Plebańska, Sienkiewicza, Konopnickiej, Skargi, Słowackiego, Witosa, Matejki, Sobieskiego).

Ponadto z objętych monitoringiem 7 ujęć wody i zmodernizowanej Stacji Uzdatniania wody nadal będą korzystać mieszkańcy Dynowa, których budynki posiadają przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej zasilanej z ujęć i SUW objętych zakresem projektu, tj. 2442 osoby. Zatem liczba osób dla których nastąpi poprawa jakości wody pitnej wyniesie 2781.

Całkowita wartość projektu: 2 878 356,46 zł
Wydatki kwalifikowane: 2 283 890,18 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85 % kosztów kwalifikowanych): 1 941 306,65 zł
Wkład własny (15 % kosztów kwalifikowanych + koszty niekwalifikowane): 937 049,81 zł

Koszty niekwalifikowane: 594 466,28 zł

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji: 2021r.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie odsetka mieszkańców Dynowa korzystających z systemu zaopatrzenia w wodę o wysokich parametrach fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Do celów ogólnych należą: racjonalizacja kosztów zaopatrzenia w wodę pitną o znanych, wysokich parametrach, ograniczona zachorowalność na choroby związane ze stosowaniem wody o niekorzystnym składzie fizykochemicznym i bakteriologicznym, poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, wzrost konkurencyjności i atrakcyjności społeczno-gospodarczej Dynowa i całego regionu Podkarpacia oraz poprawa jakości życia mieszkańców miasta.