Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów

Projekt: „Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów – budowa kanalizacji sanitarnej – etap III wraz z budową, przebudową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie”

W dniu 24 sierpnia 2016 r. Gmina Miejska Dynów w odpowiedzi na ogłoszony nabór w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów – budowa kanalizacji sanitarnej – etap III wraz z budową, przebudową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie”

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę techniczną, formalną i merytoryczną  i został wybrany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

30 marca 2017 r. Burmistrz Miasta Dynów – Zygmunt Frańczak, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Renaty Potocznej podpisali umowę o dofinansowanie niniejszego projektu.

Przedmiotem inwestycji jest poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej (etap III) wraz z budową, przebudową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie. 

Projekt swoim zakresem obejmuje realizację następujących zadań:

Budowa kanalizacji sanitarnej – etap III:

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dynowie wraz z przyłączami domowymi, sieciowymi pompowniami ścieków, pompowniami przydomowymi oraz zabezpieczeniem lub przełożeniem istniejącej infrastruktury, z którą projektowana sieć kanalizacyjna koliduje.

Zakres zadania obejmie:

 • Roboty ziemne
 • Roboty montażowe:
 • sieć kanalizacyjna grawitacyjna z uzbrojeniem;
 • sieć kanalizacyjna ciśnieniowa tłoczna z przepompowniami;
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • Przejścia przez przeszkody terenowe:
 • Skrzyżowania projektowanej kanalizacji z siecią energetyczną
 • Skrzyżowania projektowanej kanalizacji z istniejącą siecią teletechniczną
 • Skrzyżowania projektowanej kanalizacji z ciekami powierzchniowymi
 • Skrzyżowania projektowanej kanalizacji z istniejącą siecią wodociągową
 • Skrzyżowania projektowanej kanalizacji z istniejącymi drogami

 

Długość kanalizacji (bez przyłączy): 16,9 km

Długość przyłączy: 2,4 km

Liczba przyłączy: 235 szt., 228 bud. mieszkalnych, 1 wielorodzinny i 7 firm

 

Budowa, przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie

Przedmiotem planowanego zadania jest przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów
i instalacji na terenie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dynowie, a także budowa nowych obiektów.  Po zrealizowaniu zamierzenia oczyszczalnia wyposażona będzie w dwa niezależne i wysokosprawne ciągi oczyszczania ścieków. Łączna powierzchnia obiektów analizowanej oczyszczalni wzrośnie z ok. 2500 m2 do ok. 3200 m2. Jedynym elementem, który pozostanie w stanie istniejącym będzie kolektor i wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika, tj. do rzeki San.

Zakres przedmiotowego zadania obejmuje:

 • Przebudowę i rozbudowę obiektów istniejących (budynek pompowni ścieków, osadniki wtórne - przebudowa na zbiorniki stabilizacji, budynek technologiczny, budynek administracyjno-socjalny, osadniki wstępne, komory napowietrzania, stację trafo, ogrodzenie),
 • budowę nowych obiektów (osadniki wtórne, komora pomiarowa, budynek na przyczepę osadu, poletka osadowe, wiata na osad, silos na wapno z fundamentem, stanowisko zlewne ścieków dowożonych, komora przelewowa (przelew burzowy), budynek techniczny, pompownia osadu wstępnego, punkt gromadzenia odpadów stałych, pompownia wody technologicznej I stopnia, taca ekologiczna, separator ropopochodnych z osadnikiem zawiesin,
 • budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów infrastruktury technicznej (rurociągi, kanały technologiczne i deszczowe wraz ze studzienkami, komorami, rurociągi wody czystej
  i technologicznej, sieć i przyłącza gazowe wraz zestacjami lub skrzynkami redukcyjno-pomiarowymi, trasy kablowe, oświetlenie terenu, instalacja fotowoltaiczna, drogi wewnętrzne
  z miejscami postojowymi, placami manewrowymi, placami magazynowymi, opaski, chodniki, skarpy i nasypy),
 • likwidację (poletka osadowe, zlewnia ścieków z szamb, komory technologiczne, komora przelewowa (przelew burzowy), komora pomiarowa, częściowo sieci technologiczno – sanitarnych, częściowo trasy kablowe),
 • wymianę instalacji (w tym rurociągów i kanałów międzyobiektowych) sanitarnych: instalacje wody, instalacje kanalizacji, instalacje wentylacji, instalacje centralnego ogrzewania wraz z nowymi kotłowniami gazowymi w budynku administracyjno-socjalnym oraz budynku technologicznym.

Po przetargu:
Wartość projektu ogółem: 15 646 777,22 zł
Koszty kwalifikowane: 11 045 245,51 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 9 388 458,66 zł (85 %)
Wkład własny : 1 656 786,85  zł
Koszty niekwalifikowane:  4 601 531,71 zł

Planowany termin realizacji: 2017 – 2019

Cele ogólne projektu to: poprawa jakości życia mieszkańców Dynowa, wzrost atrakcyjności warunków życia i atrakcyjności inwestycyjnej Dynowa, zmniejszenie ryzyka zachorowań na choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, ograniczenie zanieczyszczenie środowiska naturalnego.

Celem bezpośrednim jest wzrost odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków w Aglomeracji Dynów.


Tablica pamiątkowa projektu