Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w Zespole Szkół

Tytuł projektu: „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w Zespole Szkół przy ulicy Szkolnej w Dynowie”.

W dniu 12 stycznia 2016 r. Gmina Miejska Dynów w odpowiedzi na ogłoszony nabór w ramach osi priorytetowej VI – Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w Zespole Szkół przy ulicy Szkolnej w Dynowie”. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i został wybrany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

29 sierpnia 2016 r. Burmistrz Miasta Dynów – Zygmunt Frańczak, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Renaty Potocznej podpisali umowę o dofinansowanie niniejszego projektu.

Przedmiot Projektu:

Przedmiotem niniejszego projektu jest poprawa stanu dydaktycznej infrastruktury szkolnej
i gimnazjalnej w Zespole Szkół w Dynowie poprzez przebudowę sanitariatów, pomieszczeń dydaktycznych, na potrzeby realizacji kształcenia ogólnego wynikające z podstawy programowej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Zakres projektu obejmuje realizację następujących zadań:

Zadanie 1. Przebudowa sanitariatów na I kondygnacji:

 • Wykonanie ścianek działowych,
 • Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • Wykonanie instalacji elektrycznej,
 • Wykonanie wykładzin podłogowych, powłok malarskich i okładzin ściennych,
 • Wymiana stolarki i wykończenie wnętrza.
 • Montaż armatury sanitarnej.

Zadanie 2. Przebudowa sanitariatów na II kondygnacji:

 • Wykonanie ścianek działowych,
 • Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • Wykonanie instalacji elektrycznej,
 • Wykonanie wykładzin podłogowych, powłok malarskich i okładzin ściennych,
 • Wymiana stolarki i wykończenie wnętrza.
 • Montaż armatury sanitarnej.

Zadanie 3. Przebudowa pomieszczeń dydaktycznych na IV kondygnacji:

 • Wykonanie przebudowy ścian konstrukcyjnych,
 • Wykonanie ścianek działowych,
 • Wykonanie wykładzin podłogowych, powłok malarskich i okładzin ściennych,
 • Wymiana stolarki i wykończenie wnętrza.

Zadanie 4. Przebudowa istniejącej szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej na I kondygnacji:

 • Wykonanie ścianek działowych,
 • Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • Wykonanie instalacji elektrycznej,
 • Wykonanie wykładzin podłogowych, powłok malarskich i okładzin ściennych,
 • Wymiana stolarki i wykończenie wnętrza.
 • Montaż armatury sanitarnej.

Zadanie 5. Przebudowa istniejącej fasady elewacyjnej przy klatce schodowej:

 • Wykonanie ściany murowanej,
 • Montaż fasady,
 • Wykonanie docieplenia oraz ułożenie tynku zewnętrznego.

Zadanie 6. Zakup niezbędnego wyposażenia dydaktycznego do realizacji podstawy programowej
z matematyki, przyrody, informatyki i fizyki, z przeznaczeniem do szkolnych pracowni: przyrodniczej, matematycznej, fizycznej i komputerowej.

Cel bezpośredni projektu:

 • zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej na poziomie podstawowym
  i gimnazjalnym w Gminie Miejskiej Dynów.

Cele ogólne:

 • zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej na terenie Gminy Miejskiej Dynów;
 • podniesienie skuteczności realizacji programów wychowawczych i edukacyjnych;
 • poprawa wizerunku szkoły w społeczności lokalnej;
 • ograniczenie dysproporcji szans rozwojowych dzieci pomiędzy Gminą Miejską Dynów
  a pozostałymi obszarami miejskimi województwa;
 • poprawa poziomu wykształcenia mieszkańców.

Realizacja projektu spowoduje, że wszystkie zajęcia dydaktyczne Zespołu Szkół będą prowadzone w obiektach do tego przystosowanych.

Ogół podejmowanych w projekcie działań, ma na celu podwyższenie jakości edukacji na terenie Gminy Miejskiej Dynów poprzez poprawę stanu technicznego, zakup wyposażenia i rozbudowę placówek oświatowych.

Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania, w ramach projektu odbywać się będzie poprzez modernizację oraz doposażenie infrastruktury edukacyjnej, która stanowi niezbędny element do poprawy jakości i efektywności nauczania.

W projekcie ujęto:

 • prace budowlane w odniesieniu do tych obiektów Zespołu Szkół w Dynowie, który tego wymagają,
 • zakup wyposażenia dydaktycznego (pracowni przedmiotowych), w tym ICT, w zakresie których zdiagnozowano istotne braki i niedostosowanie do obowiązujących standardów.

Dzięki realizacji prac budowlanych, tj. przebudowie dotychczasowych pomieszczeń lekcyjnych poprawią się możliwości prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjnych, wyrównawczych itp. Poprawie ulegnie również stan techniczny i funkcjonalność sanitariatów. Poprawi się też funkcjonalność i stan techniczny obiektu sali gimnastycznej tj. szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej.

Zakup niezbędnego wyposażenia dydaktycznego umożliwi efektywniejszą i atrakcyjniejszą realizację podstawy programowej z matematyki, przyrody, informatyki i fizyki w szkolnych pracowniach: przyrodniczej, matematycznej, fizycznej i komputerowej.

 Te wszystkie działania przyczynią się od osiągnięcia celu bezpośredniego projektu jakim jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej na poziomie podstawowym
 i gimnazjalnym w Gminie Miejskiej Dynów.

Wykorzystywanie w procesie nauczania już od wczesnych etapów kształcenia nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu ICT ma olbrzymi wpływ, na atrakcyjność kształcenia, oraz wyniki osiągane przez uczniów.

Wszystkie powyższe działania i fakt osiągnięcia celu bezpośredniego projektu przyczynią się do realizacji następujących celów ogólnych związanych ze zwiększeniem atrakcyjności oferty edukacyjnej, podniesieniem skuteczności realizacji programów wychowawczych i edukacyjnych, poprawą wizerunku szkoły w społeczności lokalnej oraz ograniczeniem dysproporcji szans rozwojowych dzieci pomiędzy Gminą Miejską Dynów a pozostałymi obszarami miejskimi województwa a w długofalowym efekcie poprawą poziomu wykształcenia mieszkańców.

Wartość projektu: 662 068,91 zł,  w tym wartość wyposażenia 4 klasopracowni: 271 497,18 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: 562 758,53 zł

Wkład Gminy Miejskiej Dynów: 99 310,38 zł

Planowany termin realizacji projektu: sierpień 2016 – marzec 2018.


PLAKAT INFORMACYJNY PROJEKTU