Przedszkole Miejskie w Dynowie miejscem wszechstronnego rozwoju

Projekt pn. „Przedszkole Miejskie w Dynowie miejscem wszechstronnego rozwoju”

Projekt pn. „Przedszkole Miejskie w Dynowie miejscem wszechstronnego rozwoju”

Gmina Miejska Dynów, w odpowiedzi na ogłoszony nabór w ramach osi priorytetowej IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, złożyła do Wojewódzkiego Urzędu Pracy wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Przedszkole Miejskie w Dynowie miejscem wszechstronnego rozwoju”.
Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną  i etap negocjacji i został wybrany przez Komisję Oceny Projektów do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
15 grudnia 2017 r. Burmistrz Miasta Dynów – Zygmunt Frańczak, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Renaty Potocznej podpisali umowę o dofinansowanie niniejszego projektu.

Cel główny projektu: Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Dynów  poprzez wygenerowanie  50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowoutworzonych dwóch grupach w Przedszkolu Miejskim w Dynowie oraz wyposażenie OWP do 30.09.2018 r.

Grupa docelowa: pośredni odbiorcy wsparcia to 50 dzieci w wieku przedszkolnym (zgodnie z ustawą prawo oświatowe z dn. 14.12.2016 r.) oraz ich rodzice
Rezultaty: Utworzenie dwóch grup przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 lat w Przedszkolu Miejskim w Dynowie z 50 miejscami wychowania przedszkolnego.
Zadania:

  1. Bieżąca działalność dwóch grup w Przedszkolu Miejskim w Dynowie w 2017/2018 r.
  2. Doposażenie nowopowstałych grup w Przedszkolu Miejskim w Dynowie.

Termin realizacji zadania nr 1: 09.2017 - 09.2018 r.  W ramach zadania utworzone zostały dwa oddziały przedszkolne w istniejącym Przedszkolu Miejski w Dynowie.
Oba oddziały zostały utworzone w roku szk. 2017/18 dla łącznie 50 (2 x 25) dzieci w wieku 3 lat. Bieżące funkcjonowanie oddz. w ramach EFS będzie finansowane w okresie: 09.2017-09.2018(12 m-cy). 08.2018 - przerwa wakacyjna -brak finansowania ( wynagrodzenia nauczycieli zostaną pokryte z Budżetu GMD).

W ramach zadania zaangażowano 2 nauczycielki oraz pomoce dla nauczycielek dla każdej z nowopowstałych grup. Dodatkowo Wnioskodawca zaangażował woźną oraz kucharkę do obsługi nowopowstałych oddziałów. OWP jest czynny w godz. 7.00-16.00, zajęcia są prowadzone zgodnie z obowiązującą podstawą programową, szczególny nacisk jest skierowany na kształtowanie postaw proekologicznych. Zajęcia będą prowadzone w formie zabaw edukacyjnych tak by ułatwić dzieciom przyswajanie wiedzy.

Termin realizacji zadania nr 2: 09.2017 - 09.2018 r..
W związku z utworzeniem nowych oddziałów w Przedszkolu Miejskim w Dynowie w ramach zadania planuje się zakup kompletnego doposażenia dla nowopowstałych grup w OWP, w tym:

  • meble do sal dydaktycznych (m.in.: stoliki, krzesła, szafki, biblioteczki, foteliki, maty, poduszki sensoryczne, regały szatniowe)
  • pomoce dydaktyczne (m.in.: instrumenty, mikroskopy, układanki, przeplatanki, tablice magnetyczne i korkowe, zestawy puzzli tematycznych, logicznych, klocki konstrukcyjne, drewniane, liczydła, domino, sygnalizacja drogowa, zestaw znaków drogowych)
  • zabawki (m.in.: wózki, lalki, pacynki, domki, kostiumy)
  • wyposażenia kuchni (m.in. piec konwekcyjno-parowy, zmywarko-wyparzarka, szatkownica, szafka do przechowywania naczyń, wózki do przewożenia posiłków,mikser, talerze, kubki, sztućce)
  • sprzęt multimedialny (m.in.: magiczny dywan, tablice interaktywne z oprogramowaniem, odtwarzacz CD/DVD, laptopy, aparat cyfrowy, radioodtwarzacz, urządzenie wielofunkcyjne (kopiarka, drukarka, skaner), projektor, ekran projekcyjny, nagłośnienie do projektora)
  • adaptacja placu zabaw. (m.in.: położenie nawierzchni z bezpiecznych płyt gumowych z kompleksowym montażem, zestaw domków do zabawy, stoliki piknikowe, ławki, bujaki, huśtawka)
  • wyposażenie sali spotkań rodziców (m.in.: krzesła, szafy).

Przedszkole Miejskie w Dynowie posiada bazę lokalową wraz z placem zabaw, jest ona jednak niewystarczająca w związku z faktem utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Niezbędne jest doposażenie kuchni, szatni, sali spotkań oraz placu zabaw w dodatkowe urządzenia, tak aby zapewnić dzieciom komfortowe, bezpieczne i higieniczne warunki zgodnie z obowiązującymi wymogami. Zakupione pomoce, zabawki oraz sprzęt multimedialny są potrzebne ze względu na konkretny charakter procesów poznawczych dziecka, czyli spostrzeżeń, pamięci i myślenia. Dostarczają dziecku bodźców sensomotorycznych działających na wzrok, słuch, dotyk. Środki dydaktyczne, ułatwiają bezpośrednie i pośrednie poznanie rzeczywistości, praw nią rządzących, jak również służą opanowaniu różnego rodzaju umiejętności. Prawidłowo dobrane środki dydaktyczne wyzwalają aktywność i pobudzają zainteresowania małych odbiorców, a także stwarzają dobre warunki oddziaływania na osobowość dzieci.

Wartość projektu ogółem: 744 445,00 zł
Dofinansowanie ze środków UE (85 %): 632 778,25 zł
Dotacja celowa: 36 796,75 zł
Wkład własny Gminy Miejskiej Dynów (10,05 %): 74 870,00 zł,