Pomoc o charakterze motywacyjnym

W miesiącu marcu 2015 roku Rada Miasta Dynów podjęła uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Miejskiej Dynów. Zgodnie z tym programem uczniowie uczęszczający do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dynów mogą otrzymać stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia.

Celem programu jest promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce, zachęcanie uczniów do reprezentowania i promocji Gminy Miejskiej Dynów w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, centralnym i międzynarodowym, wzrost aspiracji edukacyjnych  i aktywności uczniów, a także poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej oraz pomoc materialna uczniom wybitnie uzdolnionym o charakterze motywacyjnym. Stypendium może być przyznane uczniom Szkół Podstawowych (klasy V – VI), Gimnazjum ( klasy I – III), Szkoły Muzycznej I stopnia ( w cyklu czteroletnim klasy III – IV, w cyklu sześcioletnim klasy IV – VI). Łącznie muszą być spełnione następujące kryteria za wyniki w nauce - w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium uczniowie uzyskali co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania, średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej w szkołach podstawowych 5,30 i w gimnazjum 5,10, nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych, wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły oraz społeczności lokalnej. Natomiast za szczególne osiągnięcia uzyskali co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania, uzyskali tytuł laureata olimpiad, konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych, zajęli czołowe miejsca w konkursach muzycznych, artystycznych lub zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Stypendium przyznaje się za indywidualne osiągniecia ucznia.

Wnioski o przyznanie stypendium składa do Burmistrza Miasta Dynów dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej w terminie do 31 lipca danego roku szkolnego. Stypendium przyznaje się od września do czerwca roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione warunki do jego uzyskania. Burmistrz Miasta Dynów powołuje Komisję Stypendialną do zaopiniowania wniosków w ramach Programu Stypendialnego Gminy Miejskiej Dynów.

Wszystkich wniosków złożono 28. Komisja Stypendialna zaopiniowała pozytywnie 20 wniosków, 19 za wyniki w nauce i 1 za szczególne osiągnięcia. Natomiast 8 wniosków nie spełniało kryteriów zawartych w Programie Stypendialnym Gminy Miejskiej Dynów i komisja zaopiniowała je negatywnie.  Burmistrz Miasta Dynów przyznał stypendium za wyniki w nauce  6 uczniom szkół podstawowych w kwocie po 80 zł miesięcznie i 13 uczniom gimnazjum za wyniki w nauce po 100 zł miesięcznie i 1 uczniowi gimnazjum po 80 zł miesięcznie za szczególne osiągnięcia.