Odnawialne źródła energii

Przedłużenie terminu zapisów na dofinansowanie instalacji OZE.

Burmistrz Miasta Dynowa informuje, że do 26 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim przyjmowane będą deklaracje mieszkańców na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych:
- kolektory słoneczne;
- fotowoltaika;
- pompy ciepła;
- kotły na biomasę.

Regulamin naboru wniosków oraz druki deklaracji można pobrać w pokoju nr 16, II piętro w Urzędzie Miejskim w Dynowie oraz na stronie internetowej www.dynow.pl - w zakładce "Odnawialne źródła energii".


 

OGŁOSZENIE O NABORZE DEKLARACJI OZE

Dynów, 28.07.2016 r.

OGŁOSZENIE

W związku z możliwością ubiegania się o środki finansowe w ramach RPO WP 2014 – 2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE
Burmistrz Miasta Dynów
OGŁASZA NABÓR DEKLARACJI:

  • na montaż instalacji solarnych
  • na montaż instalacji fotowoltaicznych
  • na montaż kotłów/pieców/ na biomasę

Maksymalny poziom dofinansowania do wszystkich w/w przedsięwzięć wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych (kosztów netto).
Wkład własny mieszkańców wyniesie minimum 15% kosztów netto oraz podatek VAT.

Deklaracje wraz z ankietami przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Dynowie, ul. Rynek 2, pok. nr 16 /II piętro/ w godzinach pracy Urzędu.

Osoba zainteresowana udziałem zobowiązana jest do pokrycia kosztów weryfikacji technicznej budynku i dokumentacji technicznej dot. budynku w wys. do 200 zł.
Niezbędne dokumenty /regulamin uczestnictwa, umowy, ankiety oraz deklaracje/ dostępne będą od 04.08.2016 r. do 19.08.2016 r.
w Urzędzie Miejskim w Dynowie lub do pobrania na stronie internetowej www.dynow.pl.

Powyższe dokumenty należy złożyć do dnia 19.08.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dynowie w pok. nr 16.
 Wsparcie wykorzystania OZE objętego RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 - założenia projektu - prezentacja - dokument pdf


 


Spotkanie dotyczące instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych

Burmistrz Miasta zaprasza mieszkańców Dynowa na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości skorzystania z dofinansowania na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Dynów.

Spotkanie odbędzie się 28 lipca 2016 r. (czwartek) o godz. 19.00 w Zespole Szkół w Dynowie (sala  gimnastyczna).

Gmina Miejska Dynów planuje złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Miejskiej Dynów”. Projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym: instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła.

W ramach planowanego projektu możliwe będzie dofinansowanie zakupu i montażu wyżej wymienionych instalacji w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie minimum 15% kosztów netto oraz podatek VAT.

Projekt składany będzie do Instytucji Zarządzającej RPO – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w trybie konkursowym. Dla całego Województwa Podkarpackiego przeznaczone jest na dofinansowanie projektów w zakresie OZE 70 mln złotych. W związku z tym projekt będzie realizowany przez Gminę Miejską Dynów wyłącznie w przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania z Unii Europejskiej.

Koszt poszczególnych instalacji musi być indywidualnie obliczony dla każdego zgłoszonego budynku mieszkalnego oraz musi być wykonany audyt i opracowany projekt koncepcyjny instalacji. Koszt opracowania audytu i projektu instalacji dla budynku mieszkalnego ponosić będzie właściciel domu.

Szczegółowe informacje na powyższy temat przekazane będą na spotkaniu, w którym uczestniczyć będą eksperci specjalizujący się w realizacji tego typu działań.

Wszystkich zainteresowanych wyżej wymienioną tematyką zapraszam na spotkanie.