Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:
Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Miasta Dynowa w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  1.  wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych organów gminy na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Dynów,
  2. udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Miasta Dynów, w pokoju nr 10.

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.
Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych gminy. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Dynów, wywieszane nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Publikujący informację Jan Prokop
Publikacja informacji 27.12.2015 16:28
Aktualizacja informacji 08.08.2019 08:01

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 08.08.2019 08:01 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 27.12.2015 16:28 Publikacja 1