Druki, formularze, deklaracje, wnioski

Planowanie przestrzenne

Nazwa formularza (symbol) Wzór (pdf) Wzór (docx)
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (W-RIRP-1*pdf) (W-RIRP-1*doc)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Dynowa
(W-RIRP-2*pdf) (W-RIRP-2*doc)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Miasta Dynowa
(W-RIRP-3*pdf) (W-RIRP-3*doc)
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działek (W-RIRP-4*pdf) (W-RIRP-4*doc)
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (W-RIRP-5*pdf) (W-RIRP-5*doc)
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (W-RIRP-6*pdf) (W-RIRP-6*doc)
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego (W-RIRP-7*pdf) (W-RIRP-7*doc)
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy / o lokalizacji inwestycji celu publicznego (W-RIRP-8*pdf) (W-RIRP-8*doc)

 

Podatki i opłaty lokalne

Na podstawie Uchwały Nr XXIII/79/15 Rady Miasta Dynów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych określa się następujące wzory formularzy:

Nazwa formularza, symbol Wzór (pdf) Wzór (doc)
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1),  (IN-1 *.pdf) (IN-1 *.doc)
Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1), (DN-1 *.pdf), (DN-1 *.doc)
Dane o nieruchomościach" (ZN-1/A),  (ZN-1/A *.pdf),  (ZN-1/A *.doc)
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" (ZN-1/B),  (ZN-1/B *.pdf),  (ZN-1/B *.doc)
Informacji o gruntach (IR-1),  (IR-1 *.pdf),  (IR-1 *.doc)
Deklaracji na podatek rolny (DR-1),  (DR-1 *.pdf),  (DR-1 *.doc)
Dane o nieruchomościach rolnych" (ZR-1/A),  (ZR-1/A *.pdf),  (ZR-1/A *.doc)
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym" (ZR-1/B),  (ZR-1/B *.pdf),  (ZR-1/B *.doc)
Informacji o lasach (IL-1),  (IL-1 *.pdf),  (IL-1 *.doc)
Deklaracji na podatek leśny (DL-1),  (DL-1 *.pdf),  (DL-1 *.doc)
Dane o nieruchomościach leśnych" (ZL-1/A),  (ZL-1/A *.pdf),  (ZL-1/A *.doc)
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym" (ZL-1/B),  (ZL-1/B *.pdf),  (ZL-1/B *.doc)

 

Gospodarka odpadami

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Miejskiej Dynów MA OBOWIĄZEK złożenia DEKLARACJI, która będzie podstawą wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nazwa formularza, symbol Wzór (pdf) Wzór (doc)
Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dokument *pdf) (dokument *doc)