Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Dynowie

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. ,,RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Dynowie oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Dynów, obsługiwana przez Urząd Miejski w Dynowie i reprezentowana przez Burmistrza Miasta Dynów, z siedzibą ul. Rynek 2, 36-065 Dynów. Z Administratorem danych można kontaktować się telefonicznie (nr tel. 16 65 21 093) lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Dynowie za pośrednictwem poczty elektronicznej: , telefonicznie (nr tel. 16 888 90 30) lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator danych osobowych- Burmistrz Miasta Dynów- przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (tj. na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustaw szczegółowych), na podstawie zawartych umów oraz na podstawie udzielonych zgód.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/ celach:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze- Burmistrzu Miasta Dynów (w celu realizacji ustawowych zadań gminy),
  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Miejskiego w Dynowie,
  c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi- Burmistrzowi Miasta Dynów,
  d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i w celu określonym w treści zgody.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosowanych umów podpisanych z Gminą Miejską Dynów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Dynów.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym do celów archiwalnych w interesie publicznym tj. przez okres określony w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych- w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (,,prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy:
  - przetwarzanie danych osobowych nie jest już niezbędne do celów, dla których były one zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  - osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 8. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych- w przypadku, gdy:
  - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
 9. prawo do przenoszenia danych- w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych- w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Dynowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 14. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 1. Klauzula informacyjna - dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Dynowie
 2. Klauzula informacyjna - dowody osobiste
 3. Klauzula informacyjna - ewidencja ludności
 4. Klauzula informacyjna - akta stanu cywilnego i zmiana imienia i nazwiska
 5. Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny na terenie Miasta Dynów
 6. Klauzula informacyjna- monitoring wizyjny na terenie Urzędu Miasta Dynów
 7. Klauzula informacyjna - nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów
 8. Klauzula informacyjna- przetwarzanie danych w związku z ustawą z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 9. Klauzula informacyjna- przetwarzanie danych w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administarcyjnego (skargi i wnioski)
 10. Klauzula informacyjna- przetwarzanie danych w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 11. Klauzula informacyjna- przetwarzanie danych w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 12. Klauzula informacyjna- przetwarzanie danych w związku z ustawą z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 13. Klauzula informacyjna - dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - podatki i opłaty
 14. Klauzula Informacyjna - (zamówienia publiczne nie objęte ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- do 30 000 euro)
 15. Klauzula Informacyjna - dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 16. Klauzula informacyjna - dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu Odnawialnych Żródeł Energi (OZE)
 17. Klauzula informacyjna - dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją inwestycji gminnych
 18. Klauzula informacyjna - dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z sieci WIFI4EU Dynów.
 19. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ,,Budową i przebudową miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej- etap II ...''
 20. Klauzula Informacyjna - przetwarzania danych osobowych w związku z  potwierdzaniem profilu zaufanego
 21. Klauzula informacyjna - dotycząca przetwarzania  danych osobowych w związku z  udzielaniem ulg w spłacie należności cywilnoprawnych

   


 

Pliki do pobrania