Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych
KLAUZULA INFORMACYJNA

dla klientów  Urzędu Miejskiego w Dynowie

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.Urz. UE 119 z 04.05.2016 r.)

informuję iż :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Gmina Miejska Dynów ul. Rynek 2, 36-065 Dynów reprezentowana przez Burmistrza Miasta Dynów.
 2. Burmistrz Miasta wyznacza Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim  w Dynowie z którym można skontaktować się:  email : , tel. 16 6521 093 lub pisemnie  na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie  w celu realizacji ustawowych zadań gminy określonych:  ustawą o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r. poz. 1985 ) oraz ustaw szczegółowych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych  będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo:  do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  oraz  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  prawo do przenoszenia danych.
 7. W zakresie określonym prawem podanie danych osobowych jest obligatoryjne  – w pozostałym zakresie dobrowolne.
 8. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnym celu ( art.6 ust.1 ,lit.a lub art.9 ust 2 lit. a zgoda  zostanie cofnięta – nie będzie to mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Na  działania  Administratora związane z przetwarzaniem  Pani/Pana danych osobowych przysługuje prawo wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.(Gdy przetwarzanie Pani/Pana danych naruszałoby przepisy Rozporządzenia (RODO)

 1. Klauzula informacyjna - dowody osobiste
 2. Klauzula informacyjna - ewidencja ludności
 3. Klauzula informacyjna - akta stanu cywilnego i zmiana imienia i nazwiska
 4. Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny
 5. Klauzula informacyjna - nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów
 6. Klauzula informacyjna- przetwarzanie danych w związku z ustawą z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 7. Klauzula informacyjna- przetwarzanie danych w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administarcyjnego (skargi i wnioski)
 8. Klauzula informacyjna- przetwarzanie danych w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 9. Klauzula informacyjna- przetwarzanie danych w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 10. Klauzula informacyjna- przetwarzanie danych w związku z ustawą z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 11. Klauzula informacyjna - dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - podatki i opłaty
 12. Klauzula Informacyjna - (zamówienia publiczne nie objęte ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- do 30 000 euro)
 13. Klauzula Informacyjna - dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 14. Klauzula informacyjna - dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu Odnawialnych Żródeł Energi (OZE)
 15. Klauzula informacyjna - dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją inwestycji gminnych
 16. Klauzula informacyjna - dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z sieci WIFI4EU Dynów.
 17. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ,,Budową i przebudową miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej- etap II ...''

 

Pliki do pobrania